11 نکته در رابطه با کاغذ دیواری

11 نکته در رابطه با کاغذ دیواری   بهتر است در اتاق های نشیمن از کاغذ دیواری هایی با جنس های الیفا طبیعی و پارچه ای استفاده کنید تا حسی صمیمانه و دوستانه به اطراف و فضای نشیمن منتقل شود.